Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

The Vice-Chancellor’s Words

In a Time of Possible Futures

“By thinking globally I can analyze all phenomena, but when it comes to acting, it can only be local and on a grassroots level if it is to be honest, realistic, and authentic.”

Those were the words of the French thinker Jacques Ellul in the 1970s. The rallying cry of Think global, act local! stems from this idea. Ellul’s reasoning emphasises personal responsibility. Not as a duty, but rather as a reward: Taking responsibility alongside others in your day-to-day life creates community, value and meaning.

Konstfack’s students demonstrate how global phenomena that cause distress – both existential and practical questions – can be processed and brought down to the here and now. In our workshops and studios, investigations and works have been created. One question has been given a form, another has become an object, educational ideas have been turned into inventions, and methods for discussing have been developed. One claim has in turn become a question, a piece and an action plan.

I claim that Konstfack’s 177 graduating students in 2016 are links in a long chain of what Jacques Ellul would refer to as honest, realistic, and authentic actions. Actions which move the world around them and make an impact, like the rings on the water when the stone is thrown in.

Impacts from Konstfack have been present in everyone’s daily lives since 1844 and have in this way affected society, on a scale from personal to global. We will continue to show commitment, care and honesty in a time which needs it, perhaps more than ever.

Maria Lantz, Vice-Chancellor

I de möjliga framtidernas tid

“Att tänka globalt låter mig analysera alla fenomen, men mitt agerande måste vara lokalt för att vara ärligt, realistiskt och autentiskt.”

Så formulerade sig den franska tänkaren Jacques Ellul redan på 1970-talet. Uttrycket Think global, act local! härrör från denna tankegång. Elluls tes betonar det personliga ansvaret, men inte som plikt; snarare som belöning: Att ta ansvar i sitt vardagliga handlande tillsammans med andra ger oss gemenskap, värde och mening.

Konstfacks studenter visar hur globala fenomen som skaver och irriterar, både i form av existentiella frågor och praktiska, kan bearbetas och tas vidare här-och-nu. I våra verkstäder och ateljéer har undersökningar och verk blivit till. En fråga har fått en form, en annan har blivit till objekt, pedagogiska idéer har omvandlats till uppfinningar, metoder för samtal har utvecklats. Ett påstående har i sin tur blivit en fråga, ett verk en handlingsplan.

Jag vill påstå att Konstfacks 177 avgångsstudenter 2016 är länkar i en lång kedja av det Jacques Ellul betecknar som ärliga, realistiska och autentiska handlingar. Handlingar som i mötet med sin omvärld förskjuter och ger effekt, likt ringarna på vattnet när stenen kastats.

Avtryck från Konstfack har funnits i varje människas vardag sedan 1844 och på så vis påverkat samhället från det lilla till det stora. Vi kommer att fortsätta att visa engagemang, omsorg och uppriktighet i en tid som kanske mer än någonsin behöver det.

Maria Lantz, rektor