Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

As an artistic practitioner, it is important to interpret the present and offer an understanding of the world. But it is just as important to understand how to make meaningful interpretations. This means critically examining the boundaries of what defines the individual practice using societal issues that are part of peoples’ everyday lives.

In this year’s bachelor’s projects, we share in craftsmanship as a participatory practice, tools for the grieving process, fear that has been hidden behind the idea of nostalgia. We will see how shame is materialised and problematised, definitions challenged by that which does not allow itself to be defined, fragmentation and reconstruction of what were identities. The body’s visibility or invisibility in relation to other bodies is discussed. Normality is suggested as being superfluous, consumerism is set against human rights, and objects become languages that generate new mythologies.

The students of Ädellab are artistic practitioners, but they are also people with their own day-to-day lives and it is in the intersection between these two “realities” that they give voice to separate stories where the primary function is to set an example for the broadening of our mutual writing of history.

Miro Sazdic Löwstedt
Senior Lecturer in Crafts, specialising in jewellery

Det är viktigt att som konstnärlig utövare tolka samtiden och erbjuda sin förståelse av världen. Men lika viktigt är det att förstå att göra ansvarsfulla tolkningar. Det innebär att kritiskt granska ramarna för vad som definierar den egna praktiken, med frågor som finns i samhället och är del av människors vardag.

I årets kandidatarbeten tar vi del av konsthantverklighet som deltagarpraktik, redskap för sorgearbete, rädslor som gömts bakom föreställningar om nostalgi. Vi får se hur skam materialiseras och problematiseras, definitioner utmanas av det som inte låter sig definieras, fragmenterande och rekonstruktion av det som varit identiteter. Kroppars synlighet eller osynlighet i relation till andra kroppar diskuteras. Normaliteten föreslås som överflödig, konsumismen ställs mot mänskliga rättigheter, objekt blir till språk som genererar nya mytologier.

Ädellabs studenter är konstnärliga utövare, men de är också människor med sin egen vardag, och det är i intersektionen mellan dessa ”verkligheter” som de ger röst åt skilda berättelser, vars främsta funktion blir att stå exempel för breddandet av vår gemensamma historieskrivning.

Miro Sazdic Löwstedt
Lektor i konsthantverk med inriktning mot smyckekonst