Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

There is not only one craft but several. There is not a contract with fine print detailing what craft is about. There is not a given aesthetic or a format eternally set in stone to present it in. On the other hand, there are many fabulously exciting knowledge traditions and magical materials that our students have examined this year and that we are now presenting. It is not the education or the subject area that decides what craft can be – it is the task of the students to examine what it is to them and for the audience they meet. At Konstfack the Master´s programme CRAFT! is founded on workshop production where students and teachers work in parallel with practice and theory, method and material, in order to later bring these materials to contexts, audiences and publication it its broadest terms. Over two academic years, the students work on their projects through craft in text and material, through craft in dialogue and opposition, through craft in order to reach and produce new knowledge. During their education and through their unique crafting, the students further both their own knowledge and that of others.

Storytelling by Proxy, Post-life, Labour of Love and Histories Revised.

These four headings frame the works by the first students to graduate from the CRAFT! programme. Many of the sculptures, objects, films and installations presented, examine the role of the craftsperson and shine a light on how material knowledge is produced, transferred, institutionalised and validated. The students engage in knowledge exchanges through craft, where collaborations and correspondence become sharp tools in their material investigations and reflections. Different material methods and positions of labour, seemingly worlds apart, are meticulously translated, exchanged or transferred through craft, thus exposing our pre-conceived ideas of work ethics, employment and social inclusion. Material storytelling produces a subtext of a different kind, rendering the work simultaneously physically felt and textually read, thereby possibly blurring the borders between narration and embodiment, and in some cases even obliterating the distinction between viewer and objects. By zooming in and isolating decorative elements and techniques from its traditional place in the material world, the students engage in a dialogue with material traditions and values. The familiar is lifted from its faith of invisibility to form a powerful lens, through which we can re-see and re-connect the various crafts and their possibility to act in a contemporary world. These works are the basis of the education we create together; teaching-staff, students and those who take an interest and follow our education and meet our students in their professional lives. As professors, we are happy and proud of Konstfack’s new Department of Crafts and its joint Master’s programme CRAFT!

Zandra Ahl
Anders Ljungberg
Bella Rune

Professorer at CRAFT!

Det finns inte bara ett konsthantverk utan flera. Det finns inte ett finstilt kontrakt för vad konsthantverk kan handla om. Det finns inte en given estetik eller ett för evigt fastslaget format att presentera i. Däremot finns det många fantastiskt spännande kunskapstraditioner och magiska material som våra studenter i år undersökt och nu presenterar. Det är alltså inte utbildningen eller ämnesområdet i sig som säger vad konsthantverk kan vara – det är studenternas arbete att undersöka vad det är för dem och för den publik de möter. På Konstfack har masterprogrammet CRAFT! sin grund i en verkstadsproduktion där studenter och lärare arbetar parallellt med praktik och teori, med metod och material, för att sedan ta detta material till sammanhang, publik och publikation i vidaste bemärkelse. Under två läsår arbetar studenterna med sina projekt, genom konsthantverk i text och form, genom konsthantverk i dialog och opposition, genom konsthantverk för att nå kunskap och producera ny. I utbildningen och genom sitt unika konsthantverkande fördjupar studenterna sin egen och andras kunskap.

Storytelling by Proxy, Post-life, Labour of Love and Histories Revised.

Dessa fyra rubriker ramar in de projekt som presenteras av den första årskullen från master-programmet CRAFT! Flera av de skulpturer, objekt, filmer och installationer som visas i utställningen diskuterar konsthantverkarens roll i samhället och belyser samtidigt hur materiellt kunskapande produceras, överförs, institutionaliseras och värderas i samhället. Studenterna ägnar sig åt kunskapsutbyten genom konsthantverk där samarbeten och dialog utgör viktiga verktyg i de materiella undersökningar och reflektioner som utgör grunderna för deras masterarbeten. Genom konsthantverk översätter, utbyter och överför studenterna vitt särskilda materiella angreppssätt och produktions-positioner och blottlägger genom detta våra förutfattade meningar om arbetsmoral, sysselsättning och social integration. Materiellt berättande genom konsthantverk producerar undertexter av ett annat slag, något som gör verken både fysiskt kännbara och textuellt läsbara, vilket i sin tur gör det möjligt att sudda ut gränserna mellan berättande och förkroppsligande och, i vissa fall, även upphäva gränsen mellan betraktaren och objekten. Genom att zooma in och lyfta dekorativa element och tekniker från de positioner vilka de traditionellt befolkar öppnar studenterna för en dialog med materiella traditioner och värderingar. Det välbekanta lyfts från sitt öde att passera obemärkt, och utgör istället en kraftfull lins genom vilken vi kan återse och återkoppla till konsthantverkens möjlighet att agera i samtiden. Dessa arbeten, de är grunden i den utbildning som vi tillsammans skapar, kollegium, studenter och ni som intresserat följer vår utbildning och möter våra studenter i deras yrkesliv. Som professorer är vi glada och stolta över Konstfacks nya institution för Konsthantverk och dess gemensamma masterprogram CRAFT!

Zandra Ahl
Anders Ljungberg
Bella Rune

Professorer på CRAFT!