Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Fine Art / Ellen Styrélius

Ellen Styrélius
Nature People/Gaia Hypothesis

Animated collage, triptych

‘Naturfolk’ (Eng. ‘primitive people’ or, directly translated, ‘nature people’) according to Nationalencyklopedin is an “older term for people whose culture and society are not part of a civilisation and who were also previously called primitive” but ‘naturfolk’ must also be said to mean people in nature. My nature people are a small flock of half-human animals, human-animal people, tourists and romantics. Maybe on the hunt for something primordial and ‘true’, for a sense of belonging, on the run from civilisation and alienation. According to The Gaia Hypothesis, the earth can be seen as a single unit where all parts interact in a complex self-regulating system; all peoples of the earth, human and non-human, animate and non-animate, together constitute a single organism. Possibly it’s the sensation of being part of Gaia, to be connected with Mother Earth, that the nature people are searching for.

Naturfolk/Gaiahypotesen

Animerat kollage, triptyk

“Naturfolk” är enligt Nationalencyklopedin en ”äldre term för folk vilkas kultur och samhälle inte inryms i en civilisation och som tidigare även kallades primitiva” men “naturfolk” måste också sägas betyda folk i naturen. Mitt naturfolk är en liten flock av halvmänskliga djur, människodjurfolk, turister och romantiker. Kanske på jakt efter något ursprungligt och ”äkta”, på jakt efter en känsla av tillhörighet, på flykt från civilisation och alienation. Enligt Gaiahypotesen kan jorden ses som en enda enhet där alla delar interagerar i ett komplext självreglerande system. Alla jordens folk, mänskliga och icke-mänskliga, levande och icke-levande, utgör tillsammans en enskild organism. Möjligen är det känslan av att vara en del av Gaia, att stå i förbindelse med Moder Jord, som naturfolket söker efter.