Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

“In short, spaces have multiplied, been broken up and have diversified. There are spaces today of every kind and every size, for every use and every function. To live is to pass from one space to another, while doing your very best not to bump yourself.”*

Interior Architecture & Furniture Design and the Master’s programme specialising in Spatial Design engage in critical, designerly, activist and artistic explorations including interiors and materiality, interiors and cities, and interiors and atmospheres. Through a variety of tools, techniques and methods for translations, transformations and co-designs, the master’s students of this year demonstrate the discipline’s capacity to contribute to pressing spatial socio-political issues and to critically examine material economies and aesthetic boundaries.

Borrowing techniques used in neighbouring fields, this year’s degree projects at the same time challenge and push the envelope of the discipline of spatial design and interior architecture.

By scanning and assembling spatial memories, stitching wearable interiors, framing and skewing perspectives, problematizing spatial sequences and structures of walls, aggregating and translating material characteristics, engaging bodies and materializing in-betweens, articulating care-taking, scaling senses, splitting light, spatializing textures, shifting and destabilising positions, casting light and co-designing transitory spaces for integration, they present rich spatial possibilities!

Ulrika Karlsson, Professor of Interior Architecture and Furniture Design
Anna Odlinge, Senior Lecturer in Architecture

*Georges Perec, Species of Spaces and Other Pieces, 1974/2008

“Enkelt uttryckt har rummen mångfaldigats, brutits upp och diversifierats. Idag finns det rum av alla möjliga sorter och storlekar, för alla möjliga ändamål och funktioner. Att leva är att röra sig från ett rum till ett annat, medan du försöker att inte stöta emot någonting.”*

Masterprogrammet Inredningsarkitektur och Möbeldesign, inriktning rumslig gestaltning fokuserar på kritisk, designmässig och aktivistisk konstnärlig utforskning av interiörer och materialitet, interiörer och städer samt interiörer och atmosfärer. Genom att använda en rad olika verktyg, tekniker och metoder för att översätta, transformera och samarbeta inom formgivning har årets masterstudenter gett prov på fältets möjlighet att bidra till viktiga rumsliga, sociopolitiska frågor och kritiskt granska materiella ekonomier och estetiska gränser.

Årets examensarbeten har lånat tekniker från angränsande fält och utmanar och tänjer på gränserna inom rumslig gestaltning och inredningsarkitektur.

Genom att scanna och konstruera rumsliga minnen, sy bärbara interiörer som man kan ha på sig, rama in och förvrida perspektiv, problematisera rumsliga sekvenser och strukturer hos väggar, överdriva och översätta materiella egenskaper, bemöta kroppar och förkroppsliga mellanrum, artikulera vård, bestiga sinnen, dela ljus, ge texturer rumslighet, byta och destabilisera positioner, belysa och delta i formgivandet av transitutrymmet för integration, så ger studenterna oss en rikedom av rumsliga möjligheter!

Ulrika Karlsson, professor i inredningsarkitektur och möbeldesign
Anna Odlinge, lektor i arkitektur

*Georges Perec, Species of Spaces and Other Pieces, 1974/2008