Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Fine Art / Agustín Ortiz Herrera

Agustín Ortiz Herrera


Film still from Words of vision with Mario Maria


Film still from Story line with Christian Hjärner, Johanna Westlin and Kerstin Höglund


Film still from Appropriation tale with Micke Kronlöf


Film still from Story line ,LM Ericsson Huvudfabriken in the 40’s (Photo: Anders Johnson LM-staden)


An accidental message on violence

Audio/video installation.
Loop. Indeterminate length.
Three video and four audio channels running asynchronously.

This nonlinear audio-visual installation addresses questions related to the perception of the value of labour in Western culture. The project aims to reflect on the contradictions that the productive system engraves in our existence. As a starting point, it references three historic moments of some importance for Sweden’s economic development while it is attempting to offset the tendency to romanticise the past. Power structures based on violence and hierarchy are distilled from images and sound arising a metaphorical narrative that blurs the line between fiction and reality.

Agustín Ortiz Herrera works with moving image and performance. He is interested in a critical research practice which explores the semantic possibilities of nonlinear video installations. He uses that medium to deal with issues such as intersectionality, the violence engraved in power relations, and the paradoxes of capitalism. His strategies include the challenge of hierarchies and automatic positions established between spectators and audio-visuals as well as the subversion of expectations by shaking interfaces and requiring an active role from the viewer. He comes originally from Barcelona where he got a Fine Arts degree. Later he studied film-making in New York and after a screenwriting period he has returned to his art production.

Ett oavsiktligt meddelande om våld

Audio-/videoinstallation.
Loop. Obestämd längd.
Tre video- och fyra audiokanaler som körs asynkroniserat.

Denna icke-linjära audiovisuella installation tar sig an frågor kring hur värdet av arbete uppfattas i västerländsk kultur. Projektet har som mål att reflektera över de motsägelser som produktionssystemet inpräntar i vår tillvaro. Som en utgångspunkt anknyter den till tre historiska tidpunkter med betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling, och försöker samtidigt motverka tendensen att romantisera det förflutna. Maktstrukturer som baserats på våld och hierarkier destilleras ur bilder och ljud och skapar ett metaforiskt narrativ som suddar ut gränsen mellan dikt och verklighet.

Agustín Ortiz Herrera arbetar med rörlig bild och performancekonst. Han intresserar sig för kritisk forskningspraktik som utforskar de semantiska möjligheterna i ickelinjära videoinstallationer. Han använder detta medium för att behandla frågor såsom intersektionalitet, det inneboende våldet i maktrelationer och kapitalismens paradoxer. Hans strategier inkluderar att utmana de hierarkier och automatiska positioner som etablerats mellan betraktare och audiovisuella format samt att kullkasta förväntningar genom att skaka om gränssnitt och kräva att åskådaren tar en aktiv roll. Han är ursprungligen från Barcelona, där han tog sin konstexamen. Han studerade senare filmskapande i New York och efter en period som manusförfattare återvände han till sin konstproduktion.