Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Eleven students in the Master’s programme Individual Study Plan in Design make up the first graduating class, as the programme started two years ago. The programme allows students to specialise through individual in-depth studies and personal development, to enable them to take on the challenges and tasks that interest them and develop their artistry.

This year’s multiplicity of degree projects demonstrate that design can create proposals for a wide range of possible, alternative realities and invite people to reflect on complex questions. Students explore an array of contexts, working methods, perspectives, and scales. They are interested in contemporary challenges and relationships on both a global and personal level. Some design proposals explore the relationships between new and old techniques in terms of materials and means of production. For others, the actual interaction is the focal point.

The students’ investigations consist of a design project which explores the relationships between humans, objects, actions, and contexts, and knowledge of the value of the ability to collaborate and deal with complex issues. One objective is to understand what people perceive as meaningful in demonstrated and proposed design-based changes.

At present and in the future, a designer’s work is multifaceted and may occasionally lead to minor and gradual changes; occasionally it may have radical and revolutionary outcomes. Either way, students must be able to critically reflect on the consequences for those who are directly and indirectly affected, in the short and in the long term. This is an important requirement in terms of our students’ future profession. Design is a changing subject and should be considered an experimental approach that needs several different types of exploration and different methods.

After completing their Konstfack education, the students are prepared to re-think radically the relationships between individual, society and environment, which will be necessary in the transition to more sustainable societies.

We are happy and proud of the fact that our students will work in our society, where they will contribute by asking new and important questions and collaborate in relevant ways, designing and creating a better understanding of sustainable design proposals which also recognize our interdependence with other life forms and systems.

Bo Westerlund, Professor of Industrial Design

Elva studenter på masterprogrammet i Design med inriktningen Individuell studieplan utgör den första avgångsklassen då utbildningen startades för två år sedan. Det är en inriktning där studenterna specialiserar sig genom individuell fördjupning och personlig utveckling för att kunna ta sig an de utmaningar och uppdrag som intresserar och utvecklar dem själva.

Årets examensarbeten visar på en tydlig bredd där design kan gestalta förslag till en uppsjö av möjliga, alternativa verkligheter, såväl som bjuda in till att reflektera över komplexa frågeställningar. Studenterna utforskar en stor mängd olika sammanhang, arbetssätt, synsätt och skalor. De intresserar sig för samtida utmaningar och relationer både på global och personlig nivå. Några designförslag utforskar relationer mellan nya och äldre tekniker i såväl material och tillverkning. För andra är det själva interaktionen som är i fokus.

Studenternas undersökningar omfattar ett designarbete som inbegriper relationerna mellan människor, ting, handlingar och sammanhang, kunskap om värdet av förmågan till samarbete och att hantera komplexa frågeställningar. För att nå förståelse för vad människor upplever som meningsfullt, i gestaltade och i förslag till designmässiga förändringar.

Idag och i framtiden är designerns arbete mångfacetterat och innebär något som ibland leder till mindre och gradvisa förändringar, ibland till radikala och omvälvande. Oavsett vilket krävs förmåga till kritisk reflektion över konsekvenser, för både direkt och indirekt berörda, på kort och lång sikt. Dessa är viktiga förutsättningar för våra studenters kommande yrkesval. Där design, ett ämne i förändring kan ses som ett experimenterande förhållningssätt, där flera olika typer av utforskningar och metoder behövs.

Utbildningen på Konstfack ser till att studenterna är förberedda för att radikalt kunna tänka om relationerna individ – samhälle – miljö, vilket omställningen till mer hållbara samhällen kräver.

Vi lärare är glada och stolta över att våra studenter nu kommer att verka i samhället och bidrar med förmågan att ställa nya viktiga frågor, samarbeta på relevanta sätt och därmed skapa ny förståelse för och gestalta hållbara designförslag, vilka även erkänner vårt ömsesidiga beroendeförhållande med andra livsformer och system.

Bo Westerlund, professor i industridesign